Big Five - Nice Room Big Five - persoonallisuuden peruspiirteet

Big Five – persoonallisuuden peruspiirteet

Persoonallisuudella tarkoitetaan ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen muodostamaa kokonaisuutta, joka syntyy geeniperimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Perimä selittää persoonallisuudesta noin puolet. Ympäristötekijät ovat yksilöllisiä ja tekevät eroja yksilöiden välille silloinkin, kun perimä on sama tai lähes sama. Vaikka esimerkiksi saman perheen sisarukset elävät samassa ympäristössä samojen ihmisten kanssa, he kokevat ympäristönsä – perhe-elämän, kasvatuksen, koulun jne. – eri tavalla. Ympäristötekijöiden vaikutus voimistuu iän myötä.

Nykyisin ajatellaan, että persoonallisuuden peruspiirteitä on viisi, ns. Big Five. Ne ovat toisistaan riippumattomia ja suhteellisen pysyviä. Kukin peruspiirre jakautuu useaan alapiirteeseen.

Jokaisella meistä on kutakin piirrettä paljon tai vähän. Piirteet ovat siis ikään kuin jatkumo tai jana, jolle ihmiset sijoittuvat kukin omaan kohtaansa, useimmat jonnekin ääripäiden välimaastoon.
Persoonallisuuden viisi peruspiirrettä:

1. Ulospäin/sisäänpäin suuntautuneisuus
Ulospäin suuntautunut ihminen eli ekstrovertti on seurallinen ja hakeutuu kanssakäymiseen muiden kanssa. Sisäänpäin suuntautunut eli introvertti on vastaavasti varautunut ja viihtyy yksin tai pienessä tutussa joukossa.

2. Avoimuus uusille kokemuksille
Avoin on seikkailunhaluinen, etsii uusia kokemuksia ja on ajatusmaailmaltaan joustava. Jos avoimuuden taso on matala, ihminen pitäytyy perinteissä, tutuissa tavoissa ja tutussa ympäristössä.

3. Tunne-elämän epätasapainoisuus eli neuroottisuus
Neuroottisuudella tarkoitetaan alttiutta kokea kielteisiä tunteita, kuten ahdistuneisuutta ja vihamielisyyttä. Jos neuroottisuuden taso on korkea, noita tunteita koetaan helposti ja usein, jos se taas on matala, ihminen on tunne-elämältään tasapainoinen ja yleisesti ottaen tyytyväinen elämäänsä.

4. Sovinnollisuus
Sovinnollisuus tarkoittaa kykyä eläytyä muiden ihmisten tunteisiin ja tilanteeseen. Sovinnollinen toimii epäitsekkäästi ja ottaa muut huomioon. Vähäinen sovinnollisuus ilmenee niin, ettei ole kiinnostunut muiden ongelmista ja uskoo ihmisten käyttävän tilaisuuden tullen muita hyväkseen.

5. Tunnollisuus
Tunnollinen ihminen on järjestelmällinen, suunnitelmallinen ja velvollisuudentuntoinen. Hän kykenee säätelemään käyttäytymistään tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos tunnollisuuden taso on matala, ihminen on epäjärjestelmällinen ja epäluotettava, jättää asioita tekemättä eikä mieti tekojensa seurauksia.

Lähteet:

  • Riitta-Lenna Metsäpelto & Johanna Rantanen, Persoonallisuuden käsite psykologiassa. Teoksessa Riitta-Leena Metsäpelto & Taru Feld (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset piirteet. PS-Kustannus 2010.
  • https://fi.wikipedia.org/wiki/Persoonallisuus
Takaisin minä-sivulle

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään